,

Algemene voorwaarden losse baanhuur Sportcentrum de Rhijenhof

Artikel 1
Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Sportcentrum de Rhijenhof, wordt bedoeld Sportcentrum de Rhijenhof, gevestigd aan de Noordweg te Den Haag.
Kamer van Koophandelnummer 27146800. B.T.W. nummer: 004857550B1.

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden tezamen met de inschrijving, het reglement van orde en de huisregels beheersen de rechtsverhouding tussen Sportcentrum de Rhijenhof en de huurder. De directie is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden, het reglement van orde en de huisregels te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3
De huurder kan een indoor baan reserveren via de website of via de reserveringswand op het sportcentrum, waarbij altijd direct digitaal moet worden afgerekend.
Het is niet mogelijk reserveringen te wijzigen via de website of via de reserveringscomputer. Annuleren is alleen mogelijk telefonisch tijden kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur). Er wordt geen geld retour gegeven, wel kan verplaatst worden naar een ander tijdstip.

Artikel 4
Huurder en zijn medegebruikers  dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van hun speeltijd de baan te activeren (bij lidmaatschap).  Bij gebreke hiervan vervalt de reservering en kunnen andere gegadigden van de betreffende baan gebruikmaken.

Artikel 5
De banen mogen door huurder en zijn medegebruikers niet met schoeisel met zwarte zolen betreden worden. Huurder en zijn medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden en  beschadigingen terstond bij de receptie te melden.

Artikel 6 
De huurder is verantwoordelijk voor de correcte gedragingen van door hem/haar in Sportcentrum meegebrachte spelers of derden. De huurder zorgt voor een goed toezicht voor, tijdens, en na afloop van het gebruik. Aanwijzingen door of namens de verhuurder  betreffende het gebruik van de gehuurde baan, dienen door de huurder direct en stipt te worden opgevolgd.

Artikel 7
De directie van Sportcentrum de Rhijenhof behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de huur, zonder waarschuwing vooraf, tussentijds per direct te beëindigen indien de huurder en/of personen waar huurder verantwoordelijk voor is de algemene voorwaarden, het reglement van orde en/of de huisregels van Sportcentrum de Rhijenhof schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde huurgelden.

Artikel 8
Huurder maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Sportcentrum de Rhijenhof. Het Sportcentrum de Rhijenhof of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade of letsel, noch voor diefstal, beschadiging of het teniet gaan van goederen van de huurder en/of bezoekers en/of derden gebruikt dan wel opgeslagen in de door het Sportcentrum in gebruik gegeven ruimtes. Iedere huurder vrijwaart Sportcentrum de Rhijenhof en/of haar werknemers voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van de huurder en de door hem/haar meegebrachte spelers of derden. Indien door vakanties, toernooien, calamiteiten, overheidsmaatregelen of andere oorzaken, niet aan de beschikbaarstelling van de accommodatie kan worden voldaan, sluit Sportcentrum de Rhijenhof elke aansprakelijkheid uit en is zij niet gehouden tot restitutie of schadevergoeding.

Artikel 9
Sportcentrum de Rhijenhof verwerkt de persoonsgegevens van huurders binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Sportcentrum de Rhijenhof verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Sportcentrum de Rhijenhof  en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Sportcentrum de Rhijenhof, uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een passend advies. Elke huurder, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van zijn of haar verwerkte persoonsgegevens. Sportcentrum de Rhijenhof kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De betreffende huurder kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Sportcentrum de Rhijenhof. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden en derhalve niet aan derden worden verstrekt, behoudens Sportcentrum de Rhijenhof daar wettelijk toe is gehouden. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Huurder stemt nadrukkelijk met een dergelijke verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in.

Artikel 10
Huurder geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden, behoudens schriftelijk bezwaar.

Artikel 11
Op deze algemene voorwaarden en alle voorvallen op de locatie Sportcentrum de Rhijenhof en alle overeenkomsten door of met Sportcentrum de Rhijenhof aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de huurder en Sportcentrum de Rhijenhof zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportcentrum Rhijenhof is gevestigd.

Artikel 12
Het gebruik van een squashbaan buiten kantoortijden is alleen mogelijk via het reserveringssysteem van Sportcentrum de Rhijenhof. Dit reserveringssysteem maakt gebruik van uw biometrische gegevens. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u Sportcentrum de Rhijenhof expliciet toestemming deze biometrische gegevens in de vorm van versleutelde code op te slaan, voor het doel toegang te geven voor gebruik van een squashbaan buiten kantoortijden.

Artikel 13
De directie van Sportcentrum de Rhijenhof behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, zonder waarschuwing vooraf, tussentijds per direct het squashabonnement te beëindigen. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde gelden anders dan dat geen geld wordt berekend voor de resterende duur van het squashabonnement waarvan geen gebruik kan worden gemaakt.

Download de algemene voorwaarden.